🔰خوردن آب🔰

🔹۹۰%شش
🔸۸۲%خون
🔹۸۰%پوست
🔸۷۵%عضله
🔹۷۰%مغز
🔹۲۰%استخوان ها از آب تشکیل شده
یعنی۷۲%وزن کل بدن
آیا باز هم آب چاقتان میکند؟

منبع : سایت سردشت اسپرت