🔰 ماهی بخورید🔰

 

👈میزان امگا3 موجود در گردو با ماهی برابری میکند(میتوان جایگزین کرد)

👈امگا3 باعث تقویت استخوان ها و افزایش کارایی مغز میشود

 

منبع : سایت سردشت اسپرت