🔰تقویت قوای روحی🔰

1️⃣مقایسه نکردن بدن خود با دیگران

2️⃣برنامه ریزی صحیح داشتن هدف

3️⃣تمرین مداوم و بی وقفه

4️⃣ماساژ و شنا

5️⃣هوازی ناشتا

 

منبع : سایت سردشت اسپرت